Tractorbumper

Disclaimer

HomeDisclaimer

Disclaimer:

Op verkoop zijn de navolgende algemene voorwaarden van Metaalunie van toepassing:

Metaalunie Voorwaarden

TractorBumper.com (The Fonz B.V) neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Deze website is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van Metaalunie en het Nederlandse recht. TractorBumper.com heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met (het gebruik van) de via deze site of anderszins verstrekte informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Metaalunie.

Verzonden materiaal

Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door The Fonz B.V of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welke doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

Hypertext links

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover The Fonz B.V. geen controle heeft. The Fonz BV draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom

De woordmerken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van The Fonz B.V. of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertenties- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt of auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan The Fonz B.V. of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gecopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met The Fonz B.V.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten. Technische onvolkomenheden danwel tussentijdse prijsaanpassingen zijn echter ten allen tijde mogelijk. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.